Prawo spółek handlowych

W ramach specjalistycznej pomocy prawnej z zakresu prawa spółek handlowych i prawa handlowego Kancelaria Abłażewicz & Imieliński oferuje m.in.:

  • doradztwo w zakresie zakładania, rejestracji i likwidacji spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń, bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych oraz inne czynności z zakresu prawa handlowego;
  • przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych spółek (w tym uchwał organów spółek), regulaminów Zgromadzeń Wspólników / Akcjonariuszy, Rad Nadzorczych, Zarządów, zmiany w składzie organów spółek;
  • podwyższanie, obniżanie kapitału zakładowego, umarzanie udziałów / akcji, zmiany statutów i umów spółki;
  • przygotowywanie wszelkich umów związanych z działalnością przedsiębiorstw, w tym umów ramowych, przedwstępnych, warunkowych, ogólnych warunków zawierania umów, opracowywanie projektów umów inwestycyjnych, umów w przedmiocie dystrybucji produktów i usług, doradztwo w sprawach związanych z prawem cywilnym, w szczególności prawem zobowiązań oraz dochodzeniem roszczeń wynikających z umów handlowych, udział w negocjacjach z uwzględnieniem wyboru optymalnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo prawne klienta oraz identyfikacji ryzyk związanych z projektem i sposobu ich rozwiązania;
  • pomoc prawną przy transakcjach związanych z przejęciami spółek, sprzedażą udziałów/akcji; transakcjach dotyczących zorganizowanych części przedsiębiorstw, w tym przygotowywanie projektów dokumentów (porozumienia wspólników, listy intencyjne, umowy przedwstępne, zobowiązujące/rozporządzające), negocjowanie warunków transakcji, notyfikacje organów regulacyjnych, w tym Prezesa UOKiK o planowanej transakcji;
  • opracowywanie opinii prawnych dotyczących umów handlowych;
  • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS.